Erkend Goed Doel: ANBI, CBF

ARK Rewilding Nederland is een Erkend Goed Doel en mag daarom het ‘Erkend Goed Doel’-logo voeren. Zo weet je zeker dat ARK bijdraagt aan een betere wereld, zorgvuldig omgaat met iedere euro en daar verantwoording over aflegt.  

CBF-erkenning 

De eisen voor Erkende Goede Doelen worden opgesteld door een onafhankelijke commissie, Commissie Normstelling. Toezichthouder CBF controleert of ARK aan de eisen voldoet. Ieder jaar is er een controle en eens in de drie jaar wordt ARK uitgebreid getoetst. Zo bouwen we samen aan een professionele en transparante sector waar je als donateur gerust aan kunt geven. 

ANBI-status 

Bij het schenken aan een goed doel zijn er speciale fiscale regels van toepassing: 

 • Een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) hoeft geen successierecht of schenkingsrecht te betalen over erfenissen en schenkingen die de ANBI ontvangt in het kader van het algemeen belang. 
 • Uitkeringen die een ANBI doet in het algemene belang zijn vrijgesteld voor het recht van schenking. 
 • Als een instelling door de Belastingdienst is aangewezen als een ANBI, kan een donateur giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken, uiteraard binnen de daarvoor geldende regels. 
 • Voor meer informatie over de onderwerpen ANBI, periodieke schenking, belastingvrije gift, fiscaal doneren, belastingvoordeel, belastingteruggave en aftrekbare giften kunt u terecht op de website van de Belastingdienst. 

ARK is bij de Belastingdienst geregistreerd als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) onder RSIN nummer 008317768 t.n.v. Stichting ARK. 

Code Goed Bestuur 

ARK Rewilding Nederland onderschrijft de principes van de SBF-code voor goed bestuur (2015). 

 • ARK wordt geleid door een directeur onder toezicht van een  Raad van Toezicht. De Raad van toezicht heeft een Auditcommissie geïnstalleerd die minimaal tweemaal per jaar het gevoerde beleid van de directie toetst, en hierover rapporteert aan de Raad van toezicht. 
 • De organisatie van ARK voldoet aan de voorschriften van de CBF-Erkenning
 • De beloning van de bestuurder(s) valt ruimschoots binnen de Regeling beloning Goede doelen en wordt jaarlijks in de jaarrekening gepubliceerd. 
 • De leden van de Raad van toezicht zijn onbezoldigd. 
 • In de jaarlijkse verantwoording worden nevenfuncties van bestuurder en toezichthouders vermeld. Regels voor het voorkomen van belangenverstrengeling zijn geborgd in de statuten. 
 • Het functioneren van het bestuur wordt jaarlijks door de Raad van toezicht geëvalueerd. 
 • ARK ontvangt voor het uitvoeren van haar projecten en activiteiten gelden van overheden, bedrijven en andere opdrachtgevers/ partners. De verantwoording over besteding van deze gelden wordt gedaan volgens de richtlijnen 650 van het keurmerk voor Goede Doelen organisaties, het Centraal Bureau Fondswerving. De jaarrekening wordt door een Register Accountant gecontroleerd. Deze jaarrekening wordt op de website geplaatst, evenals het jaarlijkse inhoudelijk verslag over de projecten met de behaalde resultaten. 
 • ARK voert sinds 2004 de CBF-Erkenning en is een erkend goed doel. ARK is een beneficiant van de Nationale Postcode Loterij. 
 • ARK doet geen beleggingen. 
 • ARK koopt en verkoopt gronden voor het realiseren van meer natuur in Nederland.  
 • ARK hanteert aanbestedingsregels voor een transparante en doelmatige besteding van de beschikbare middelen. Bij subsidies worden deze regels aangevuld met subsidievoorwaarden. 
 • ARK Rewilding Nederland hanteert een klachtenregeling, die op de website is gepubliceerd. En een integriteitsreglement.