Tussen de dijken langs Neder-Rijn, Waal en IJssel zijn de uiterwaarden omgetoverd tot bloemrijke graslanden, moerassen, ruigtes, struwelen en bossen waar grote kuddes runderen en paarden doorheen trekken.

Natuurlijke processen zoals erosie, sedimentatie en natuurlijke begrazing mogen in de Gelderse Poort weer hun gang gaan. Dit heeft de natuur wakker geschud. Otters, bevers, lepelaars en vele ander soorten keerden terug: de grote soortenjacht van 2022 leverde ruim 6200 soorten op met een zwaartepunt in de Millingerwaard waar het werk van ARK 35 jaar geleden begon.

Met 4.000 hectare nieuwe uiterwaardennatuur is de Gelderse Poort uniek in Nederland. Natuurontwikkeling is hier hand in hand gegaan met hoogwaterbescherming en duurzame delfstofwinning. Dankzij de nieuwe natuur is het aantal toeristen in de Gelderse Poort flink toegenomen en bewoners van het gebied genieten in hun vrije tijd van de vrij toegankelijke natuur.  

Rivierengebied klimaatbestendig maken 

Het succesverhaal van de nieuwe natuur smaakt naar meer. Stroomafwaarts, voorbij Nijmegen en Arnhem en langs het Pannerdensch kanaal zijn nog vele hectares die natuur kunnen worden. Dit biedt kansen voor het klimaatbestendig maken van onze delta, veilig bij hoog én laag water. ARK Rewilding Nederland werkt samen met een groot aantal organisaties in het project 'Levende Rivieren'  samen aan dit plan. In het project 'de Rijn verbindt' wordt met Nederlandse en Duitse partners gewerkt aan meer natuur langs de rivier.

Een nieuw thema in de Gelderse Poort is het zoeken naar natuurlijke oplossingen voor de daling van de rivierbodem door erosie. Ieder jaar komt de rivierbodem 1 tot 2 centimeter lager te liggen en daarmee dalen ook de grondwaterstanden in de omliggende gebieden. De rivieren verdrogen! Dit geeft problemen voor de drinkwatervoorziening, de landbouw en voor de natuur langs de rivieren. Meestromende nevengeulen, het aanpassen van kribben en natuurlijker oevers kunnen helpen voor voldoende aanvoer van sediment in het rivierbed. Zo kan het uitslijten door zandhonger minder worden.

Gelderse Poort verbinden en uitbreiden

Ondertussen werkt ARK gestaag verder aan het uitbreiden en ontwikkelen van natuurgebieden in de Gelderse Poort, zoals in de Ooijse Graaf - waar een kommoeras wordt hersteld. Ook blijven we zoeken naar mogelijke verbindingen tussen de uiterwaarden en hoger gelegen bosgebieden zoals de Nijmeegse stuwwal en de Veluwe. Dan zouden edelherten kunnen pendelen tussen de bossen en de voedselrijke overstromingsgebieden en zou er nog veel meer ecologische dynamiek ontstaan - langs de rivier en in de bossen. 

Inspireren en overtuigen

De succesvolle combinatie van natuurontwikkeling, verbetering van rivierveiligheid en koppeling met economische functies is niet onopgemerkt gebleven. Bezoekers van over de hele wereld bezochten de Millingerwaard om dit zelf te bekijken. In Nederland is er dankzij natuurontwikkeling 28.000 hectare riviernatuur en dat kan de komende 30 jaar verdubbelen!

Op de kaart

Verdieping

Partners

  • Mede mogelijk gemaakt door de Nationale Postcode Loterij
  • FREE logo
  • Vogels kijken
  • Millingerduin
  • Toerisme Millingerwaard
  • Icarusblauwtje
  • Millingerwaard